PipeStress in de PED

 

Volgens de nieuwe wetgeving “Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU” (Engels:  PED 2014/68/EU – verder in de tekst PED) worden de installatieleidingen die aan de regels van PED Artikel 3 par. 1.3. voldoen, als druk houdende apparatuur beschouwd en als zodanig dienen ze aan in deze wetgeving gestelde eisen te voldoen.

Een elementaire eis van PED is om alleen de producten die aan een bepaalde kwaliteitseisen voldoen,  toe te laten tot de EU markt. In het kader hiervan is het verplicht om voor alle drukhoudende apparaten, dus ook leidingsystemen, een bewijs te leveren dat ze veilig zijn. In de termen van de PED betekent het dat de leidingsystemen, onder andere aan de essentiële- en bijzondere-ontwerpeisen moeten voldoen. Om dit bewijs te leveren is voor leidingsystemen noodzakelijk om een pipe stress verificatie te laten uitvoeren. Deze verificatie mag, binnen de bepaalde limieten en conform de geschikte normen, visueel , vereenvoudigd of rekenkundig uitgevoerd te worden.

Load More

 

 

In de Richtlijn Drukapparatuur (Engels PED 2014/68/EU) worden installatieleidingen als speciale drukapparatuur behandeld waarbij naast de algemene voorschriften van de Essentiële Veiligheidseisen (zie Bijlage 1, par.1 t/m 4) ook de Bijzondere Veiligheidseisen van toepassing zijn (zie Bijlage 1, par. 6).

In deze Bijzondere Veiligheidseisen wordt een aantal ontwerpeisen gesteld (vooral par. 6.a.) die met behulp van een pipe stress analyse geverifieerd kunnen worden (andere benamingen voor “pipe stress analyse” zijn: flexibiliteit analyse, stress berekening, pipe stress calculatie, etc.).

Pipe stress verificatie is dus noodzakelijk om aan de eisen van zowel de Essentiële Veiligheidseisen (zie Bijlage 1, par.2) als de Bijzondere Veiligheidseisen (zie Bijlage 1, par. 6.a.) te kunnen voldoen.

Load More

 

 

Hoewel de Richtlijn Drukapparatuur de fabrikant de vrijheid geeft om de Essentiële Veiligheidseisen van de druk houdende apparatuur met verschillende methodes te laten controleren (zie Bijlage 1, par 2.2.3.a), en indien gewenst zelfs een experimentele ontwerpmethode te mogen gebruiken (zie Bijlage 1, par. 2.2.4), zijn er binnen de Richtlijn geen methodes vermeld waarmee men de Bijzondere Veiligheidseisen voor installatieleidingen (zoals genoemd in de Bijlage 1, par.6. a.) kan toetsen. Volgens de Richtlijn is de fabrikant zelf verantwoordelijk om een geschikte methodiek te kiezen waarmee Bijzondere Veiligheidseisen gecontroleerd kunnen worden.

Zo kunnen de fabrikanten gebruik maken  van een passende technische standaard (Piping Code), zoals EN13480, ASME B31.3, ASME B31.1, etc.. In deze technische standaards zijn drie verschillende methodes van de flexibiliteitcontroles toegestaan: een uitgebreide (computer) stress analyse, vereenvoudigde methode of een visuele controle.

Voor meer info over  het toepassingsgebied van deze drie flexibiliteitmethodes zie paragraaf PipeStress in de Codes.

Load More

 

 

De bijzondere veiligheidseisen voor installatieleidingen (zoals genoemd in de Bijlage 1, par.6. a.) zijn van kracht voor elke installatieleiding, ongeacht of deze als categorie I, II of III geclassificeerd is.

Echter, de methodiek hoe deze veiligheidseisen gecontroleerd dienen te worden kunnen per technische standaard (Piping Code) verschillen. De keuze van de geschikte standaard is de verantwoordelijkheid van de fabrikant (zie ook bovenstaande vragen).

Load More

 

 

De fabrikant zelf is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de technische standaard.

Echter, voor de installatieleidingen die in de categorie II en III vallen en waar de betrokkenheid van een NoBo vereist is, zal de NoBo het gebruik van een erkende technische standaard kunnen eisen. Voor een overzicht van de door NoBo erkende technische standaards zal men het contact met een geselecteerde NoBo moeten opnemen.

De Richtlijn Drukapparatuur biedt de mogelijkheid om het gebruik van een geharmoniseerde standaard te maken. Het voordeel hiervan is dat het standaard door elke geaccrediteerde NoBo geaccepteerd zal zijn. Voor de flexibiliteitberekeningen is de Piping Code EN13480 (deel 3) de geharmoniseerde standaard.

Load More

 

 

Ja.  Ongeacht of de betrokkenheid van een NoBo vereist is of niet, dient een EU-Conformiteitsverklaring (ook wel een EG Verklaring van Overeenstemming of een CE Certificaat genoemd) voor elke PED samenstel gemaakt te worden. In de EU-Conformiteitsverklaring dient de gebruikte norm die betrekking heeft op drukapparatuur vermeld te worden (zie Bijlage 4, par.6). Hiervoor mag zowel geharmoniseerde norm (voor installatieleidingen EN13480) als een andere geschikte technische standaard (bijvoorbeeld ASME B31.3) gebruikt worden.

Load More

 

 

In een EU-Conformiteitsverklaring worden altijd volgende gegevens vermeld:

  1. De naam en het adres van fabrikant, de omschrijving van de equipment (leidingsysteem) en de gevolgde procedure van de beoordeling van overeenstemming.
  2. De naam van de gebruikte geharmoniseerde technische standaard op basis waarvan men leidingsysteem heeft ontworpen (de geharmoniseerde standaard voor leidingsystemen is EN 13480).
  3. Indien geen geharmoniseerde standaard is gebruikt dan dient de naam van een andere toegepaste technische standaard vermeld te worden (bijvoorbeeld ASME B.31.3)
  4. Het EU-Conformiteitsverklaring dient door de fabrikant (bevoegde persoon) afgetekend te worden

Let op:

Met een afgetekende EU-Conformiteitsverklaring verklaart de fabrikant aan alle criteria van de toegepaste (geharmoniseerde) technische standaard, dus ook aan de pipe stress criteria heeft voldaan. In de praktijk betekent dit dat voor alle PED leidingen een pipe stress verificatie noodzakelijk is (visueel, vereenvoudigd of met behulp van computer). Daarnaast betekent dit ook dat voor de meeste leidingen die niet visueel beoordeeld mogen worden, de verificatie met behulp van een software programma geëvalueerd zal zijn.

Load More

 

 

Nee. SEP-leidingen dragen geen CE-markering en daar hoeft geen EU-Conformiteitsverklaring voor gemaakt te worden.

Load More

 

 

SEP wordt over het algemeen beschouwd als “het gebruik van de industriële en praktische standaards welke al vele jaren in gebruik zijn en waarvan de regels in die periode als veilig bevonden zijn”. 

Load More

 

 

De huidige wetgeving (PED 2014/68/EU) stelt in Artikel 3, par. 3 vast dat ook leidingen zonder PED classificatie veilig ontworpen moeten zijn. Echter, de veiligheid van deze leidingen mag met behulp van de SEP regels van een willekeurig EU-land vastgesteld zijn.

Als in de regels van het gebruikte SEP document alle gevaren van het leidingsysteem ten aanzien van flexibiliteit verwerkt zijn (voor toe te passen gevaren zie Gevaren Analyse), dan is er geen additionele flexibiliteitverificatie,  naast het gebruikte SEP document, nodig.

Voor een overzicht van meest voorkomende gevaren zie de vraag over “Stress kritische leidingen” verder op deze website. De leidingen die als “stress kritisch” worden beschouwd zullen in meeste gevallen met computer berekend moeten worden.

Let op:

Een SEP leiding kan ook als “stress kritisch” beschouwd worden. Als er bijvoorbeeld een gevaar van gronddoorzakking bestaat dan wordt het leidingsysteem als “stress kritisch” beschouwd en een vereenvoudigde of computer analyse van dit systeem is alsnog noodzakelijk.

Load More

 

 

De Gevaren (Risico) Analyse is een document dat door de fabrikant opgesteld dient te worden. In dit document zijn alle gevaren opgesomd die voor een leiding van toepassing kunnen zijn. Daarnaast dient  bij elk gevaar het referentiedocument waarin dat gevaar getoetst is,  genoemd te worden. Bijvoorbeeld,  bij het gevaar “temperatuur” of “aardbeving” wordt meestal een “flexibiliteitanalyse” als referentiedocument vermeld  waarin deze gevaren getoetst zijn.

Load More

 

 

Volgens de “Uitvoeringsregeling Besluit Drukapparatuur” in de Nederlandse wetgeving vallen de leidingsystemen onder de zorgplicht van de gebruiker.

Zorgplicht (in relatie tot de drukapparatuur) – is een algemene, tot de gebruiker gerichte verplichting (primaire verantwoordelijkheid) tot het betrachten van zorg voor de technische integriteit van arbeidsmiddelen waaronder vaste (stationaire) drukapparatuur ten behoeve van veiligheid, gezondheid- en milieubescherming.

Load More

 

 

De leidingsystemen die als PED I, II of III geclassificeerd zijn zullen aan volgende eisen moeten voldoen:

  1. De flexibiliteitcontrole van deze leidingen dient uitgevoerd te worden. Een uitzondering hierop zijn uitsluitend de systemen die een kopie van een reeds goed functioneerde systeem zijn of een kopie van een eerder gecontroleerde vergelijkbare systeem zijn (deze leidingen mogen “visueel” beoordeeld worden).
  2. Aangezien de aangeboden “vereenvoudigde” methodiek binnen Piping Codes zeer beperkt of te complex is zullen verreweg de meeste leidingsystemen waarvan de flexibiliteitcontrole noodzakelijk is,  met behulp van een computer softwareprogramma geëvalueerd moeten worden.
  3. De EU-Conformiteitsverklaring dient voor elk leidingsysteem opgesteld te worden.

Load More